Porządek mszy świętych

   

Poniedzialek - 18.00
Wtorek - 09.00 
Środa - 18.00 
Czwartek - 09.00 
Piątek - 18.00 
Sobota - 09.00 
Niedziela: - 11.00; - 13.00

 

 Nabożeństwa okolicznościowe są sprawowane po każdej mszy świętej.

 


  

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko

Święta Panno nad pannami

Matko Chrystusowa

Matko Kościoła

Matko łaski Bożej

Matko nieskalana

Matko najczystsza

Matko dziewicza

Matko nienaruszona

Matko najmilsza

Matko przedziwna

Matko dobrej rady

Matko Stworzyciela

Matko Zbawiciela

Matko łaski Bożej

Panno roztropna

Panno czcigodna

Panno wsławiona

Panno można

Panno łaskawa

Panno wierna

Zwierciadło sprawiedliwości

Stolico mądrości

Przyczyno naszej radości

Przybytku Ducha Świętego

Przybytku chwalebny

Przybytku sławny pobożności

Różo duchowna

Wieżo Dawidowa

Wieżo z kości słoniowej

Domie złoty

Arko przymierza

Bramo Niebieska

Gwiazdo zaranna

Uzdrowienie chorych

Ucieczko grzesznych

Pocieszycielko strapionych

Wspomożenie wiernych

Królowo Aniołów

Królowo Patriarchów

Królowo Proroków

Królowo Apostołów

Królowo Męczenników

Królowo Wyznawców

Królowo Dziewic

Królowo wszystkich Świętych

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta

Królowo wniebowzięta

Królowo różańca świętego

Królowo rodzin

Królowo pokoju

Królowo Polski

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

W okresie wielkanocnym:

 

K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja,
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 Módlmy się. Boże, który raczyłeś uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, +daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę , + dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen

  

W okresie zwykłym:

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 Módlmy się. Prosimy Cię , Panie Boże, dozwól nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, + a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy , + racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością . Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

 

Antyfona

 Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Modlitwa św. Bernarda

 Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

W. Amen.

 


  

15 obietnic Maryi dla tych, którzy będą odmawiać różaniec:

 

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 


 

 

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, -- Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, -- 
Duchu Święty, Boże, -- 
Święta Trójco, jedyny Boże, -- 
Święta Maryjo, -- módl się za nami. 
Święty Józefie, -- 
Przesławny Potomku Dawida, -- 
Światło Patriarchów, -- 
Oblubieńcze Bogarodzicy, -- 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, -- 
Żywicielu Syna Bożego, -- 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, -- 
Głowo Najświętszej Rodziny, -- 
Józefie najsprawiedliwszy, -- 
Józefie najczystszy, -- 
Józefie najroztropniejszy, -- 
Józefie najmężniejszy, -- 
Józefie najposłuszniejszy, -- 
Józefie najwierniejszy, -- 
Zwierciadło cierpliwości, -- 
Miłośniku ubóstwa, -- 
Wzorze pracujących, -- 
Ozdobo życia rodzinnego, -- 
Opiekunie dziewic, -- 
Podporo rodzin, -- 
Pociecho nieszczęśliwych, -- Nadziejo chorych, -- 
Patronie umierających, -- 
Postrachu duchów piekielnych, --
Opiekunie Kościoła Świętego, --

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 

 

 

 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, ( zmiłuj się nad nami )
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca.
K. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego
Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci
składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić
przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i
króluje na wieki wieków. Amen.
Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami
racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas
zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry,
Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim
racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki
racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko
nasza!

 


Litania za zmarłych


Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska -
Królowo Wniebowzięta -
Święty Michale -
Święty Janie Chrzcicielu -
Święty Józefie -
Święty ...... (patronie zmarłego) -
Wszyscy święci i święte Boże -
Bądź mu (jej) miłościw - wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego -
Od cierpień w czyśćcu -
Przez Twoje wcielenie -
Przez Twoje narodzenie -
Przez Twój chrzest i post święty -
Przez Twój krzyż i mękę -
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu -
Przez Twoje zmartwychwstanie -
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie -
Przez zesłanie Ducha Świętego -
Przez Twoje przyjście w chwale -
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba -
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci -
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia -
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę -
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen -
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców -
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek -
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć szczęśliwą 
O, Jezu na krzyżu rozpięty, błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to wtenczas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają: stań się wola Twoja, Panie. O, Zbawicielu świata, Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej boleści katuszy zapomnisz o sobie, a myślisz o dusz zbawieniu, Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia, według najświętszej woli Ojca Twego...
O, Jezu miłosierny rozciągnięty na krzyżu, wspomnij na naszą godzinę śmierci! O, najmiłosierniejsze Serce Jezusa otwarte włócznią, ukryj mnie w ostatnią śmierci godzinę! O, Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzinie.
O, Jezu mój, niechaj ostatnie dni wygnania będą całkowicie według Twej najświętszej woli. Łączę swoje cierpienia, gorycze i samo konanie z męką Twoją świętą i ofiaruję się za świat cały, aby uprosić obfitość miłosierdzia Bożego dla dusz, a szczególnie dla dusz, które są w domach naszych. Ufam mocno i zdaję się całkowicie na wolę Twoją świętą, która jest miłosierdziem samym. Miłosierdzie Twoje będzie mi wszystkim w tej ostatniej godzinie.
 
Modlitwa św. Gertrudy za dusze czyśćcowe
Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.
 
Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych
Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.
 
Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Modlitwa odmawiana każdego dnia
Panie, usłysz moją modlitwę.
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Niedziela
Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez końca, jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i grzechów, z którymi staną przed Tobą.
Wieczny odpoczynek…

Poniedziałek
Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia w bramy raju.
Wieczny odpoczynek…

Wtorek
Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu - niech wszyscy, którzy dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości.
Wieczny odpoczynek…

Środa
Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele - niech owoce ich modlitwy i pracy wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie.
Wieczny odpoczynek…

Czwartek
Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez zasługi błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli - rodzice, rodzeństwo, krewni - zostaną oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego Baranka.
Wieczny odpoczynek…

Piątek
Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz.
Wieczny odpoczynek…
 
Sobota
Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Okaż im miłosierdzie.
Wieczny odpoczynek…
 
Akt miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące
O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wzniesione na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy okrutnej Jego śmierci. Polecamy Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagamy, racz wejrzeć na nie okiem miłosierdzia Twojego i uproś im wybawienie z mąk. Dla uproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczamy szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy nas obrazili i przez Twoje wstawiennictwo prosimy Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra - łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które nam wyrządzili lub którego nam życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno święta, ofiarujemy Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłości dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen
 
Nowenna za zmarłych wspominanych w listopadzie
na podstawie dzieł św. o. Papczyńskiego
 
Modlitwa 1, 11 i 21 listopada
"Jakie mogłoby być większe miłosierdzie Boże, jak nie okazane zmarłym, od których nie oczekujesz żadnej nagrody, żadnej wdzięczności i żadnej pochwały. Ci, którzy to czynią, zdobywają sobie życie nieśmiertelne".
Wspieranie zmarłych w różny sposób to dobra dla nas okazja do uświęcania siebie, do czynienia dzieł bezinteresownej miłości. Od zmarłych bowiem nie otrzymujemy w zamian podziękowania, ale sam Bóg zapewnia nam miejsce w niebie.
Panie Boże, uzdalniaj nas do łączenia dobra ofiarowanego zmarłym z dobrem płynącym dla nas od Ciebie. Daj nam wrażliwe serca na potrzeby tych, których Ty również przewidziałeś do życia w Twoim królestwie.
 
Modlitwa 2, 12 i 22 listopada
Przy konającym powinny być pobożnie odmówione zwyczajowe modlitwy Kościoła. Nieszpory za zmarłych, różaniec, a jego dusza gorąco polecona Bogu.
Tak wielu ludzi kona w opuszczeniu, bez bliskich, bez wsparcia i modlitwy. Obecność osób bliskich przy umierającym to dla niego szczęście, radość, pomoc. Także brak kapłana, brak słów modlitwy to najsmutniejsze przejście na drugą stronę życia.
Panie Boże, daj nam serce pełne miłości, zwłaszcza na te najtrudniejsze chwile ludzkiej egzystencji - na czas trwania przy umierającym, na czas wspomagania go naszą modlitwą. Modlitwa miłości niech zwycięża do końca!
 
Modlitwa 3, 13 i 23 listopada
Towarzyszenie w pogrzebie oraz modlitwa za zmarłych jako uczynek miłości.
"Zważ, że wielkim uczynkiem miłości jest towarzyszenie zmarłym w ich pogrzebie, lecz jeszcze większym dziełem jest uwalnianie ich dusz z grobu oczyszczających płomieni przez pobożne modlitwy".
Wieńce, lampki nagrobne, piękny pomnik, milczący ludzie. To obraz pożegnania zmarłych. Ale to przecież nie koniec - oni powinni trwać w naszych sercach. Oni liczą na naszą pomoc. Nic nie zastąpi Mszy św. w intencji zmarłych i naszej osobistej modlitwy.
Panie Boże, nie pozwól ograniczyć naszej pamięci o zmarłych jedynie do obrzędów. Pomóż odkryć, że modlitwa to najwspanialszy gest miłości, dar, którego nic nie zastąpi.
 
Modlitwa 4, 14 i 24 listopada 
Zmarłego należy wspierać zarówno ofiarą Mszy św., jak i modlitwami oraz umartwieniami.
Msza św. pogrzebowa, piękna oprawa, muzyka, śpiew. Czasem liczna rodzina, przyjaciele, ale zaangażowania, pełnego uczestnictwa we Mszy brak. Niewiele osób u Komunii św., u spowiedzi, które są wielkim darem dla zmarłego. O tym już dziś zapomniano. Czasem śmierć to okazja do spotkania z rodziną.
Panie Boże, naucz nas odkrywać wartość daru Mszy św. za tych, którzy od nas odchodzą. Pomóż, abyśmy się zdobyli na taki dar.
 
Modlitwa 5, 15 i 25 listopada
Wspieranie zmarłych poddanych oczyszczającym karom, którzy nie mają pomocy, zwłaszcza żołnierzy i ofiar zarazy.
O. Papczyński pewnego dnia miał na polu po walce widzenie dusz czyśćcowych, które ufnie i z płaczem błagały go, aby nigdy nie przestawał udzielać im takiej pomocy, bo chociaż walczyli z niewiernymi za wiarę, w obronie prawa i króla, jednak ze słusznego wyroku Bożego ponoszą w czyśćcu nieznośne kary, aby do ostatniego grosika spłacić dług.
Są tacy wśród umierających, którzy nie mają nikogo; umierają w samotności. Pozostaje modlitwa Kościoła, nasza modlitwa - w każdej Mszy św. wspominamy zmarłych.
Panie Boże, spraw, bym włączył moje serce w tę modlitwę, w modlitwę za tych, których nie znałem, nie znam daty i miejsca ich śmierci. To moi bracia i siostry w wierze.
 
Modlitwa 6, 16 i 26 listopada 
Niesienie pomocy przez modlitwę i umartwienia, zarówno duszom zmarłych, jak i grzesznikom duchowo umarłym.
Umartwienia, posty - dziś to takie trudne. Ale to również wielki dar miłości ofiarnej za zmarłych. Taką ofiarą można wspomóc także tych, którzy umarli duchowo, a są pośród nas. Oni nas potrzebują, by pokonać śmierć duszy.
Panie Boże, dodaj nam mocy, aby było nas stać na podjęcie umartwień, ofiary za zmarłych. Byśmy się nie ograniczali tylko do zapalenia świeczki na grobie czy położenia kwiatów - to niewiele... Może trzeba coś więcej...
 
Modlitwa 7, 17 i 27 listopada
Branie na siebie cierpienia przebywających w czyśćcu.
O. Papczyński, ciężko chorując i wyraźnie przeżywając kary czyśćcowe, przyjmował na siebie, z miłości i współczucia, jeszcze cierpienie dusz w czyśćcu cierpiących; modlił się tak: "O miłosierny Panie, przymnóż mi boleści, a im umniejsz kary".
W moim życiu również nie raz doświadczam bólu, cierpienia - krzyża. Czy umiem go włączyć w ducha odkupienia przebywających w czyśćcu? Czy stać mnie na taką ofiarę?
Panie Boże, dodaj mi siły i mocy, bym nie narzekał, nie załamywał się, ale kiedy przyjdą trudne momenty w moim życiu - doświadczenia choroby, bólu - bym umiał je ofiarować za moich zmarłych.
 
Modlitwa 8, 18 i 28 listopada
Uświadamianie wiernych i zachęcanie ich do koniecznej potrzebie niesienia pomocy zmarłym przebywającym w czyśćcu.
O. Papczyński głosił kazania na ten temat, poruszając słuchających przedstawieniem w sposób żywy i zrozumiały kar czyśćcowych. Dzisiejszy człowiek zamyka się na sprawy śmierci, sądu ostatecznego. Nie chce o tym słuchać. Dlaczego unika prawdy? Czy ogarnia go lęk?
Panie Boże, daj mi odwagę bycia świadkiem prawdy o śmierci, tej, która jest przejściem do innej rzeczywistości - Bożej. Daj mi odwagę mówienia prawdy, że czekasz na mnie Ty, Bóg miłosierny, ale i sprawiedliwy.
 
Modlitwa 9, 19 i 29 listopada 
Modlitwa nad grobami zmarłych.
O. Papczyński, kiedy przebywał w obozie z królem, miał zwyczaj wychodzić do mogił i kurhanów zmarłych żołnierzy poza obóz i tam codziennie modlić się za nich bardzo pobożnie.
Dzisiejszy cmentarz. Uporządkowany, ukwiecony. Nad grobami ludzie. Ale często jak w parku. Rozmowy, spotkania, uśmiechy, spacery. Gdzie zaduma, refleksja, modlitwa?
Panie Boże, daj mi łaskę modlitwy, bym stojąc nad grobem kogoś bliskiego, potrafił go objąć swoją modlitwą. By moje serce, myśli oderwały się od zgiełku tego świata i przeniosły do wieczności.
 
Modlitwa 10, 20 i 30 listopada 
Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP założone przez o. Papczyńskiego i zobowiązane do niesienia na wszelki sposób pomocy zmarłym.
Każdy chrześcijanin ma być świadkiem modlitwy za zmarłych. Jesteśmy do tego wezwani, szczególnie my, marianie, ale też członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.
Panie Boże, pragniemy Twoją mocą nieść temu światu prawdę o spotkaniu z Tobą. Prawdę wielkiej wartości modlitwy nas, żyjących, za zmarłych, by to spotkanie było radością, by pokuta zmarłych za grzechy popełnione na ziemi była jak najkrótsza.
 
Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: "Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą".
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
Dlatego się ciszy moje serce, dusza się raduje,
A ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.
(Ps 16,1-2.5.11)
Źródło: http://www.podegrodzie.diecezja.tarnow.pl/
 
Modlitwa za zmarłą
Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy N. i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu.
Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie.
Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa za zmarłego
Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi N., której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu
Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż świętym Aniołom wprowadzić ją do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyła i ufała, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne. Zmiłuj się, Panie, nad duszą Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), za którą się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczona osiągnęła odpoczynek wieczny.
Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za duszę Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.); jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa za zmarłego w rocznicę śmierci
Boże, miłosierny Panie, obchodząc rocznicę śmierci Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), prosimy Cię, abyś jego (jej) duszy dał miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za duszę Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, prosimy za nią, abyś ją przyjął do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusza Twojego sługi N., którego (Twojej służebnicy N., której) rocznicę śmierci obchodzimy, otrzymała przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa za zmarłego w rodzinie
Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania - będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa za zmarłych rodziców
Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu
Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.
 
Modlitwa do świętego Józefa o dobrą śmierć
O Święty Józefie, mój dobry Ojcze,
któryś miał niewymowną pociechę
umierania w objęciach Jezusa i Maryi,
ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili,
kiedy dusza moja będzie blisko
opuszczenia ciała.
Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie
jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
teraz i w godzinę śmierci w ręce
Wasze oddaję duszę moją.
Amen.
 
Modlitwa za konających do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, opiekunie dusz, przybądź z pomocą konającym. Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność, rozpal w ich sercach ogień Bożej miłości. Złagodź ich cierpienia, uproś im uległość w przyjęciu woli Bożej i obroń przed atakami złego ducha. Amen.

Modlitwa umierającego
Wszechmogący Boże,
niezgłębiona jest Twoja tajemnica i niezbadane
drogi Twoje. Ty mnie stworzyłeś, a teraz wołasz
do siebie. W Twoje ręce oddaję wszystko,
czym jestem i co posiadam.
Obdarz mnie swą przebaczającą miłością i udziel
mi sił do przebaczenia moim bliźnim.
Zabierz mi życie doczesne, a obdarz życiem
wiecznym i uczestnictwem w chwale
zmartwychwstania Twego Syna.
Amen.

Modlitwa o szczęśliwą śmierć kard. Newmana
O Panie mój i Zbawco!
W godzinie mej śmierci podtrzymuj mnie
swoimi ramionami i łaską Twoich sakramentów.
Niech zabrzmią nade mną słowa rozgrzeszenia,
niech mnie namaści i naznaczy święty olej
chorych, niech Ciało Twoje będzie moim
pokarmem, a Krew Twoja moim orzeźwieniem.
Niech życzliwie spojrzy na mnie Maryja,
Twoja i moja Matka. Niech Anioł Stróż
szepcze mi słowa pokoju, a pełni chwały
święci Patronowie moi niech się wstawiają
za mną, abym z Twojej dobroci i za ich
wstawiennictwem otrzymał dar wytrwania
i umarł tak, jak żyć pragnę: w Twojej
wierze, w Twoim Kościele, w Twojej
służbie i w Twojej miłości.
Amen.
 
Modlitwa do Maryi Niepokalanej o dobrą śmierć
Maryjo Niepokalana, Tobie polecam
siebie w godzinie mojej śmierci.
Chwila ta rozstrzygnie o mojej wieczności.
Niech z Twego Serca spłynie na mnie strumień
Twojej miłości; wyjednaj mi tęsknotę za Bogiem.
Uproś mi łaskę oczyszczenia przez wyznanie
grzechów, przyjęcia sakramentu chorych
jednoczącym ze zbawczą męką Zbawiciela,
oraz zjednoczenia z Twym Synem w Komunii
świętej. Królowo Aniołów,
razem z Aniołami wprowadź moją duszę do
wiekuistego domu Ojca w niebie.
Amen.
 
Modlitwa o zachowanie od nagłej śmierci
Panie Jezu Chryste,
Ty nie chcesz śmierci grzesznika,
ale pragniesz, żeby się nawrócił i żył,
z ufnością liczę na Twoje miłosierdzie.
Ty Panie bowiem powiedziałeś:
"O cokolwiek w imię moje prosić będziecie,
stanie się wam". Pokornie proszę Cię w imię
Twoje, abyś w godzinie mojej śmierci dał
mi pełną świadomość, serdeczny żal za
grzechy oraz wiarę, nadzieję i miłość.
Proszę, abym podczas mego konania mógł
z czystym sercem powiedzieć:
"W ręce Twoje polecam ducha mojego".
Ty Panie, który mnie zbawisz,
bądź błogosławiony na wieki.
Amen.
 
Hymn za zmarłego
Zmiłuj się, Boże, nad naszym bratem,
Którego droga dobiegła kresu;
Dziś oto stoi przed Twoim tronem,
Na sąd czekając.
 
Nie ma niczego na swą obronę
Prócz krwi Chrystusa i Jego męki,
Która przyniosła całemu światu
Obmycie z grzechów.
 
Wspomnij, o Panie, że go stworzyłeś,
By stał się wiernym obrazem Twoim,
Dałeś mu życie i miłowałeś
Jak własne dziecko.
 
Przeważ na szali sprawiedliwości
Przewinę ludzką cierpieniem Syna;
Okaż swą litość i miłosierdzie
Zmarłemu bratu.
 
Ty, który dajesz nadzieję wiernym
Powstania z martwych ze Zbawicielem,
Bądź pochwalony przez śmierć i życie,
Najlepszy Ojcze. Amen.

z modlitw brewiarzowych
 
Pieśń z Księgi Izajasza
Bóg uzdrowieniem umierającego
Rzekłem: W połowie dni moich
odejść muszę.
W bramach Otchłani mnie opuści
lat moich reszta.
Mówiłem: Nie ujrzę już Boga
na ziemi żyjących,
Nie zobaczę już nikogo
spośród mieszkańców tego świata.
Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie
jak namiot pasterski.
Jak tkacz zwinąłem me życie,
a Pan jego nić przeciął.
Od świtu do nocy kres mi położysz.
Krzyczę do rana.
On jak lew miażdży wszystkie me kości.
Kwilę jak pisklę jaskółcze,
wzdycham jak gołębica.
Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę;
Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku.
I oto ustrzegłeś moją duszę
od czeluści zagłady,
Gdyż odrzuciłeś za siebie
wszystkie moje grzechy.
Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją.
Pan mi przychodzi z pomocą.
Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach
przez wszystkie dni naszego życia
w świątyni Pańskiej.
z modlitw brewiarzowych
 
Hymn za zmarłych
O potężny Królu, Chryste,
Ty dla chwały swego Ojca
I naszego odkupienia
Zwyciężyłeś przemoc śmierci.
 
Ty, przyjmując ludzką słabość,
Cios zadałeś szatanowi,
Własną śmiercią pokonałeś
Śmierć przez niego zgotowaną.
 
Pełen blasku wstałeś z grobu
I przez moc misterium Paschy
Twoje życie w nas odnawiasz,
Gdy nas grzechy uśmiercają.
 
Udziel nam ożywczej łaski,
Byś przychodząc po raz drugi,
Zastał nas przygotowanych
I z płonącą lampą w ręce.
 
Wprowadź nas, łaskawy Sędzio,
W światło i wieczysty pokój,
Bo przez wiarę oraz miłość
Już do Boga należymy.
 
Za zmarłego:
Wezwij też do siebie brata,
Który świat ten opuszczając,
Pragnie wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
 
Za zmarłą:
Wezwij też do siebie siostrę,
Która świat ten opuszczając,
Pragnie wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
 
Za wielu zmarłych:
Wezwij też do siebie wszystkich,
Którzy świat ten opuszczając,
Pragną wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
z modlitw brewiarzowych.

 


Nowenna do Dzieciątka Jezus

 

Nowennę odmawia się w dniach 16-24 grudnia 

lub w okresie Bożego Narodzenia

 Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

 Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 
Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

 O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

 
Dzień 1 (16 grudnia)

 Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.

 Modlitwa

 Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki.

 Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

Dzień 2 (17 grudnia)

 Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami.

 Modlitwa

 O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki - biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.

Dzień 3 (18 grudnia)

 Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.

 Modlitwa

 Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

Dzień 4 (19 grudnia)

 Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów "pokój ludziom dobrej woli", a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.

 Modlitwa

 O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.

  Dzień 5 (20 grudnia)

 Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.

 Modlitwa

 O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.

  Dzień 6 (21 grudnia)

 Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.

 Modlitwa

 O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.

  Dzień 7 (22 grudnia)

 Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego - Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.

 Modlitwa

 Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła - Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty" i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

  Dzień 8 (23 grudnia)

 Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.

 Modlitwa

 O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: "Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus". O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.

Dzień 9 (24 grudnia)

 Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.

 Modlitwa

 Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka - pałacem, pieluszki - płaszczem królewskim, a dworzanami - pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

 O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

 


 

Litania do Krzyża Świętego

(14 września) 

 

Kyrie elejson, Chryste elejson,
Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.

Krzyżu święty broń nas
Krzyżu cudowny
Krzyżu, Drzewo żywota
Krzyżu, na którym śmierć została pokonana
Ozdobo całego chrześcijaństwa
Narzędzie naszego odkupienia
Źródło wszelkiego błogosławieństwa
Pociecho strapionych
Postrachu złych duchów broń nas
Nauko cierpliwości
Obrono i opieko chrześcijan
Kluczu do Królestwa Niebieskiego
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach

 

Nadziejo grzeszników
Światło sprawiedliwych

Odpoczynku doskonałych
Pociecho cierpiącego Kościoła
Chwało zwycięskiego Kościoła
Przez Patryarchów i Proroków przewidziany znaku naszego zbawienia
Radości Apostołów
Korono Męczenników
Wesele Wyznawców
Tarczo Dziewic
Zadatku wiecznej szczęśliwości
Krzyżu św., który zostałeś uwielbiony
Krzyżu św., który byłeś skropiony Krwią Najświętszą Pana Jezusa
Krzyżu św., który nam wieczną szczęśliwość przygotowałeś
Krzyżu św., który byłeś godny nosić Zbawiciela świata broń nas                                            

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który cierpiałeś hańbę krzyża, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, który byłeś posłuszny Ojcu Niebieskiemu aż do śmierci
krzyżowej, zmiłuj się nad nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

 

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć Twoją mękę, krzyż i śmierć pomiędzy wyrokiem sądu Twojego a duszą moją teraz, a szczególnie w godzinę śmierci mojej. Bądź mi łaskawy i miłosierny. Racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym odpuszczenie grzechów i pokój wieczny. Kościołowi świętemu użycz pokoju i zgody. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 


NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Modlitwa wstępna na każdy dzień:

Ant: O, wy wszyscy, którzy idziecie drogą, zobaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja. Nie zapominaj nigdy na cierpienia Matki Swojej.
Której duszę najświętszą miecz boleści przeszył.


Dzień pierwszy:

Módlmy się: Błogosławiona Panno Maryjo, Święta Matko Jezusowa, której duszę miecz boleści przeszył, wyjednaj nam u Syna Swego odpuszczenie grzechów i uproś nam Jego łaskę i błogosławieństwo we wszystkich potrzebach naszej duszy i ciała, abyśmy rozważając Jego mękę i Twoje cierpienia, zasłużyli sobie na wieczną chwałę w niebie, gdzie Syn Twój żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Święta Matko, spraw to proszę, niech boleści Twoje noszę w sercu swoim głęboko. Dziewico Niepokalana, Matko Najboleśniejsza, któraś wszystkie poruszenia Swego Serca do Boga kierowała i byłaś zawsze poddana Jego woli, uproś nam, byśmy z całego serca brzydzili się grzechami i nauczyli się od Ciebie żyć z poddaniem się woli Bożej.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień drugi:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Dziewico Niepokalana, podziwiamy głęboką pokorę Twoją, gdyś usłyszała zwiastowanie Archanioła Gabriela, żeś została wybrana na Matkę Syna Bożego, chociaż sama uznałaś się najniższą Służebnicą Pańską. Prosimy Cię o łaskę, byśmy poznając pychę i nędzę swoją, mogli otrzymać chwałę obiecaną tym, którzy są prawdziwie pokornego serca.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień trzeci:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Chwalebna Królowo Męczenników, której Serce zostało podczas męki Syna boleśnie przeszyte mieczem zapowiedzianym przez świętego starca Symeona, wyjednaj nam prawdziwe męstwo i świętą cierpliwość w znoszeniu przykrości i przeciwności życia doczesnego, abyśmy w umartwieniu, bez narzekania niosąc krzyż codziennych obowiązków okazali się prawdziwymi Twoimi dziećmi.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień czwarty:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: O, Święta Dziewico, przyjmująca z wiarą Słowo Boga, które w Tobie stało się Ciałem i towarzysząca Jezusowi aż po krzyż, uproś i nam niezłomną wiarę w prawdy Ewangelii, by ją wyznawać nie tylko słowami, ale także życiem naszym.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień piąty:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Maryjo, któraś wyrzekła: „Uwielbia dusza moja Pana i w Bogu Zbawicielu moim duch się mój raduje, bo uczynił mi wielkie rzeczy”, Święta Dziewico, któraś uwielbiała Boga we wszystkich sprawach Jego i dzięki Mu składałaś za wszystko, cokolwiek z rąk Jego otrzymałaś, naucz i nas wdzięczności Bogu za wszystko, co otrzymujemy.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień szósty:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Matko Najboleśniejsza, dla której nie było miejsca w gospodzie i musiałaś Syna Swego pierworodnego złożyć w żłobie. Dla ubóstwa Twego nie przyjęto Cię w ludzkich gospodach i stąd Najmilsze Dziecię Jezus musiało urodzić się w stajni. Oderwij serca nasze od dóbr ziemi, byśmy opuściwszy wszystko, cieszyli się z ubóstwa i nawet duchem nie przywiązywali się do żadnej rzeczy doczesnej i tak otrzymali to królestwo, które ubogi Twój Syn obiecał ubogim.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień siódmy:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: „A pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego”, Święta Matko Zbawiciela, któraś nie odstąpiła od Jezusa w Jego poniżeniu i męce, lecz stałaś mężnie pod Jego krzyżem, umocnij serca nasze, by żadne cierpienie złamać nas nie mogło.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień ósmy:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Święta Matko, któraś z rozdartym Sercem przyjęła z krzyża ciało Syna i łzami żałości obmywała z krwi Najświętsze Rany Jego, niech Twoje poddanie się woli Boga aż do ostatecznej boleści śmierci Syna, wyjedna nam przebaczenie grzechów naszego nieposłuszeństwa oraz łaskę doskonałego wypełnienia woli Bożej.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień dziewiąty:

(początek jak wyżej)

Módlmy się: Matko Najboleśniejsza, któraś Syna Swego pochowała w grobie, a nas przyjęła za dzieci, przez tę mękę i miłość Twoją, wyjednaj nam odpuszczenie grzechów, nieustanny postęp na drodze doskonałości, wytrwanie w dobrym do końca oraz śmierć szczęśliwą pod miłosierną opieką Twoją, na Sercu Jezusa przyjętego w Sakramencie Miłości.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…

Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami
Ant: „Gdy Jezus ujrzał Matkę pod krzyżem stojącą i ucznia którego miłował, rzekł Matce Swojej: „Niewiasto oto syn Twój” – potem rzekł uczniowi: „Oto Matka Twoja”.
Królowo Męczenników

Módl się za nami.
Spraw To, Zbawicielu drogi, byśmy świętą Rodzicielkę Twoją, która pod krzyżem z Tobą współcierpiała, nabożnie czcili i serdecznie miłowali i pod Jej opieką zawsze wiernie Ci służyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami.

 

Litania do Matki Bożej BolesnejKyrie, eleison.

Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Bolesna,

Matko stroskana,

Matko opuszczona,

Matko żałosna,

Matko Syna pozbawiona,

Matko mieczem przeszyta,

Matko udręczeniem przygnębiona,

Matko goryczą przesycona,

Matko sercem do krzyża przybita,

Matko najsmutniejsza,

Źródło łez,

Zbiorze mąk wszystkich,

Wzorze cierpliwości,

Opoko stałości,

Kotwico bezpieczeństwa,

Schronienie opuszczonych,

Tarczo uciśnionych,

Pogromicielko niewiernych,

Wspomożenie nędznych,

Uzdrowienie chorych,

Umocnienie słabych,

Porcie tonących,

Uciszenie nawałności,

Ucieczko strapionych,

Postrachu szatanów sidła stawiających,

Skarbie wiernych,

Źrenico Proroków,

Podporo Apostołów,

Korono Męczenników,

Światło Wyznawców,

Perło Dziewic,

Pociecho wdów i sierot,

Radości Wszystkich Świętych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

– przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

– wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

– zmiłuj się nad, nami.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do Miłosierdzia Twego Najświętsza Maryja, Matka Twoja, której przeczystą duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

 


 

 

Litania do Matki Bożej Częstochowskiej

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Najukochańsza Córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Słowa żywego,
Matko nieustannie cudami na Jasnej Górze słynąca,
Matko, ludu Twojego skuteczna obrono,
Matko przez lud Twój ukoronowana,
Matko, pośredniczko nasza między niebem a ziemią,
Matko, Orędowniczko nasza,
Matko, miłościwa Lekarko chorych,
Matko, przywracająca wzrok ślepym,
Matko, przywracająca słuch głuchym,
Matko, przywracająca władzę chromym,
Można Szafarko Miłosierdzia Bożego,
Krynico Świętych Łask, hojnie na lud Twój zsyłanych,
Wspomożycielko wzywających Cię z ufnością,
Nadziejo zrozpaczonych,
Ucieczko grzeszników,
Pośredniczko zwaśnionych,
Ratunku tonących,
Umierających pomocy przemożna,
Zwyciężająca złe duchy,
Odnosząca zwycięstwo nad wrogami Twój przybytek Święty oblegającymi,
Tarczo rycerzy za wiarę walczących,
Królowo Polski,
Patronko młodzieży polskiej,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, Jasnogórska Królowo Polski,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

K. Módlmy się: Wszechmogacy i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykła czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

 

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

Nowennę można odmawiać prywatnie lub zbiorowo w świątyniach czy kaplicach.
Uroczyście powinno się odprawiać przed świętami Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia. Dobrze byłoby też w ciągu całego roku pamiętać o tej modlitwie praktykować ją zwłaszcza w święta Maryjne czy też narodowe oraz w soboty Królowej Polski. 
Przy częstym odmawianiu Nowenny można opuszczać "Wprowadzenie historyczne" lub zastępować je innymi tekstami, jak np. aktualnymi Listami Episkopatu z okazji przygotowań do Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry czy też wybranymi tekstami z literatury polskiej.
 


DZIEŃ PIERWSZY 

I. Wprowadzenie 

W XIV wieku książę opolski Władysław dostaje we władanie Ruś Czerwona. W czasie podróży po powierzonych mu ziemiach znajduje - jak głosi tradycja - w prywatnej kaplicy zamku bełskiego od dawna łaskami słynący wizerunek Bogurodzicy, Podczas napadu Tatarów wpadła tam strzała przez okno i utkwiła w obrazie. Gdy zamek uchroniono przed grożącym mu oblężeniem, książę postanawia zabrać cudowny obraz na Śląsk. 
W roku 1382, posłuszny wewnętrznemu natchnieniu, sprowadza z Węgier OO. Paulinów do Częstochowy i powierza im wizerunek Matki Bożej. Górę, na której stanęła pierwsza, tymczasowa drewniana fundacja, nazwano Jasna. Pieśń: Gwiazdo śliczna... 

II. Modlitwa dziękczynienia 

Za Twoje przybycie i obecność od 600 lat w Cudownym Obrazie Jasnogórskim 
- dziękujemy Ci, Matko Częstochowska! 
Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce 
- dziękujemy Ci, Matko Częstochowska! 
Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu 
- dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za wierna opiekę, która w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek Narodu Polskiego na wszystkich kontynentach świata 
- dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego, 
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Przedziwna Matko Syna Bożego,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie
Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu, 
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 

IV. Modlitwa prośby 

Wielka Matko Boga, umiłowana w Jasnogórskim Wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Matko z Dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu, 
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych, 
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Matko Narodu naszego, której Wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 

V. Zakończenie 

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę 

Modlitwa (z Mszy na 26 sierpnia) 
Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanna pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykła czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taka pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. 

DZIEŃ DRUGI 


I. Wprowadzenie 

W roku 1430 wieść o licznych dziękczynnych wotach, złożonych w skarbcu jasnogórskim, zwabiła bandę rabusiów, zarażonych błędami sekty Husytów. W czasie napadu na klasztor udało im się wywieźć Cudowny Obraz. Jak głosi tradycja, w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary, konie przestraszone ustały i dalej nie chciały ciągnąć wozu. Wówczas jeden z łupieżców rzucił obraz w błoto i w ślepym gniewie pociął go szablą; po czym wszyscy zbiegli. Wkrótce OO. Paulini odnaleźli szczątki rozbitego Wizerunku. Wieść głosi, że obmyto go wodą ze źródła, które miało w tym czasie wytrysnąć. Do dziś dnia źródło bije, a wierni uważają jego wodę za cudowną. 
Powiadomiony o napadzie król Władysław Jagiełło sam zajął się sprawą odnowienia Obrazu. Sprowadził do Krakowa najlepszych artystów. Wywiązali się oni znakomicie z powierzonego im zadania. Ślady cięć miecza, widoczne na obliczu Jasnogórskiej Pani, przypominają o usiłowaniu zniszczenia obrazu. 

II. Modlitwa dziękczynienia 

Maryjo ze zranionym obliczem, za to, że jesteś z nami w dniach ciężkich klęsk i cierpień Narodu,
- dziękujemy Ci, Pani Częstochowska! 
Za uratowanie od zniszczenia Twego obrazu w sercach pokoleń idących przez polską ziemię,
- dziękujemy Ci, Pani Częstochowska! 
Za budzenie w polskich sercach miłości ku Tobie, miłości niweczącej smutek i rozpacz,
- dziękujemy Ci, Pani Częstochowska! 

III. Modlitwa czci i miłości

Matko Częstochowska, w Twoim obrazie pociętym mieczami
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
Maryjo, która odbierasz hołdy na Jasnej Górze tak od możnych jak i od ubogich,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
Matko, która jesteś Pośredniczką łask w licznych sanktuariach i świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całym świecie,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

IV. Modlitwa prośby

Prosimy Cię, Jasnogórska Matko:
Kiedy źli ludzie nam zagrażają,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Kiedy tracimy dobra materialne,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Kiedy jesteśmy smutni i opuszczeni po stracie bliskich nam osób,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Kiedy z lękiem patrzymy na liczne niebezpieczeństwa zagrażające młodzieży Polonii świata,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja obronę. 
Modlitwa 

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. 

DZIEŃ TRZECI

I. Wprowadzenie

W roku 1621, za panowania Zygmunta III, dowództwo wojsk walczących z Turkami oddano w ręce Karola Chodkiewicza. Rycerski hetman gorącą miłością i czcią otaczał Matkę Boża Jasnogórska. W czasie oblężenia polskich chorągwi pod Chocimiem przez 5 krotnie liczniejsze siły tureckie, zarządził Chodkiewicz gorące modlitwy o ratunek do Częstochowskiej Pani. Mądry wódz wiedział doskonale, że Polska powstrzymując pochód Turków na zachód, broni katolicka Europę przed zalewem islamu. Nie wątpił wiec, że w szlachetnym dziele obrony chrześcijaństwa dozna pomocy Matki Chrystusowej. 
Po miesięcznym oblężeniu, 10 października, w polskim obozie została tylko jedna beczka prochu. Hetman zaczął już wątpić w dalsza możliwość obrony. Kierowany jednak ufnością ku Maryi, postanawia dalej walczyć. Jednocześnie zwiększa szturm modlitwy błagalnej. I właśnie dnia 10 października Turcy tak wielkie ponieśli straty, iż pierwsi prosili o rozejm. Okazało się później, że w tym samym czasie o. Oborski, jezuita, miał na modlitwie widzenie. Zobaczył, jak Stanisław Kostka prosi matkę Boża o laskę zwycięstwa dla Polaków i zostaje przez Nia wysłuchany. W podziękowaniu za szczęśliwe zażegnanie dalszej wojny zarówno hetman, jak ówcześnie panujący król Władysław IV złożyli dziękczynne wota Jasnogórskiej Pani. 

II. Modlitwa dziękczynienia 

Za ratunek w niebezpieczeństwach
- dziękujemy Ci, Maryjo! 
Za obronę przed zagrożeniem wiary
- dziękujemy Ci, Maryjo! 
Za Twoje natchnienia, które niosą nam łaskę i radość,
- dziękujemy Ci, Maryjo! 
Za Twoja nieustanna opiekę i miłość ku nam 
- dziękujemy Ci, Maryjo!

III. Modlitwa czci i miłości 
Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Potężna Rycerko Boga Żywego,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Zwycięska Królowo, tryumfująca nad wszystkimi wrogami Twojego Syna,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelka słabość,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 

IV. Modlitwa prośby 

Maryjo, która jesteś ucieczka i nadzieja wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Matko Miłosierdzia, która nie odmawiasz swej opieki nawet tym, co zwalczają Twego Syna i Kościół Chrystusowy,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Matko wiary świętej, która i dziś, w powodzi licznych niebezpieczeństw laicyzacji i materializmu w świecie, bronisz naszej przynależności do Chrystusa,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie 

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę. 

Modlitwa 
Wszechmogący i Miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ CZWARTY 


I. Wprowadzenie 

W roku 1655 wojska szwedzkie zajęły prawie bez boju ziemie Rzeczypospolitej Polskiej. Szlachta i możnowładcy zdradzili króla Jana Kazimierza i przeszli na stronę Karola Gustawa. Po krótkiej walce ostatni poddał się Kraków. Wkrótce najeźdźcy postanowili również i Częstochowę obsadzić własną załogą. Zupełnie nieoczekiwanie spotkali się z zaciętym oporem. O. Augustyn Kordecki wierzył jednak w zwycięstwo. Wspaniale to wyraził Sienkiewicz, wkładając w usta Przeora następujące słowa: "Chociaż wszystkie cnoty w duszy polskiej zagasły, jednak jeszcze coś pozostało, bo pozostała miłość i cześć dla Najświętszej Panny, a na tym to fundamencie reszta odbudowana być może". Słuszne okazało się przekonanie O. Kordeckiego, że jeśli choć jedna kula wroga padnie na Jasną Górę, cały kraj odwróci się od Szwedów. Nadzieja bohaterskiego Przeora nie doznała zawodu. Twierdza Jasnogórska mimo ogromnych trudności broniła się bohatersko przez pięć tygodni. W tym czasie cały kraj stanął już do walki z najeźdźcą. 
Dnia 24 grudnia gen. Muller, oblegający klasztor, otrzymuje rozkaz wycofania swoich wojsk. W ciągu kilku miesięcy Polacy zbrojnie wyzwalają się z wrogiej okupacji. Nikt do dzisiejszego dnia nie ma wątpliwości, że kraj zawdzięcza odzyskaną wolność najświętszej Pannie. To Ona natchnęła wodza w białym habicie do nierównej walki. Po ludzku sądząc, szaleństwem była obrona niewielkiej twierdzy, gdy większą część kraju zajęły już wojska szwedzkie. "Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego" (Łk 1, 37). 

II. Modlitwa dziękczynienia 

Za Częstochowę, duchową twierdzę i moc Narodu Polskiego,
- dziękujemy Ci, Najświętsza Panno!
Za Twoja miłość płynącą z Jasnej Góry, która jak Gwiazda Przewodnia świeci Polakom rozrzuconym po całym świecie,
- dziękujemy Ci, Najświętsza Panno! 

III. Modlitwa czci i miłości 

Służebnico Boga, która rodzisz na ziemi Syna Ojca Przedwiecznego,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Wspomożycielko Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia świata,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Pomocnico Ducha Świętego w uświęcaniu pokoleń idących przez wieki,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko powołująca swe dzieci na wszystkich kontynentach świata do udziału we współodkupieniu ludzkości,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Zwycięska Pani z Jasnej Góry, któraś zjednoczyła wszystkich Polaków w obronie Twojej chwały,
- bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
Jasnogórska Pani, która jesteś dla każdego z nas najczulsza Matka,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Królowo nasza umiłowana, która dla wszystkich dzieci Narodu Polskiego nieustannie jesteś znakiem jedności i zwycięstwa,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 

V. Zakończenie 

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa 

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. 

DZIEŃ PIATY 

I. Wprowadzenie 

1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej złożył swoja koronę przed obrazem Bogurodzicy i ślubował wiekopomnymi słowami: "Wielka Boga - Człowieka Matko, Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego Króla Królów... i Twoim miłosierdziem król... Ciebie za Patronkę moja i za Królową państw moich obieram..." 
Król, legalna i oficjalna władza Rzeczypospolitej, składa losy Państwa w ręce Matki Boga po wszystkie czasy, jako wieczystej Królowej. Za zezwoleniem obecnego w czasie ślubów legata papieskiego, biskupa Vidoniego, wezwanie: "Królowo Korony Polskiej" zostaje włączone do Litanii loretańskiej. Jan Kazimierz był przekonany, że Maryja uratowała kraj od nawały szwedzkiej i tylko Ona potrafi obronić naród przed dalszymi najazdami. Przecież król zdawał sobie sprawę, że jemu Polacy mogą odmówić posłuszeństwa, jak to już raz uczynili, natomiast dla obrony Maryi, dla Jej chwały pójdą zawsze i wszędzie, choćby na śmierć. Niechże, więc Ona rządzi i króluje, a on będzie pokornym sługa i narzędziem w Jej dłoniach. 
Królowa Polski nie zawiodła położonej w Niej ufności. Niemal w każdym stuleciu, w każdym zdarzeniu historycznym możemy dostrzec Jej kierującą rękę. 
W obecnej dobie jesteśmy również świadkami wyraźnego wpływu Jasnogórskiej Pani na dzieje kraju. W roku 1956 upłynęło 300 lat od ślubów Kazimierzowych. W Polsce w tym czasie narastają trudności dla życia religijnego. Ksiądz Prymas Kardynał Wyszyński i inni Biskupi nie mogą wypełniać swoich obowiązków. Wtedy znowu z Jasnej Góry przychodzi światło - natchnienie: Maryja, podobnie jak 300 lat temu, tak i teraz znowu pospieszyła z pomocą. 
26 sierpnia, w święto Częstochowskiej Pani, milionowa rzesza wiernych obległa Jasna Górę. Było to oblężenie modlitwy, ofiary i pokuty. Zostały wówczas ponowione śluby Jana Kazimierza. Tym razem Naród przyrzekał wierność matce i Królowej oraz błagał o uwolnienie Księdza Prymasa i o wolność dla całego Kościoła w kraju. Zaledwie dwa miesiące kazała Matka czekać swoim dzieciom na spełnienie ich próśb. W ostatnia sobotę października Kardynał Wyszyński wraca do Warszawy i obejmuje swoje obowiązki. Dziękując za modlitwy, mówi: "Prosiłem w więzieniu, że jeżeli ma przyjść wyzwolenie, niech przyjdzie przez Matkę Boża, a znakiem tego zwycięstwa będzie Jej dzień i Jej miesiąc. I tak się stało". 

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, iż jesteś Królową naszego Narodu,
- dziękujemy Ci, Matko Boga!
Za łaskę nieustannie trwającego Przymierza naszego Narodu z Tobą, Królowo Polski,
- dziękujemy Ci, Matko Boga! 
Za pokonanie ataków godzących w jedność wiary katolickiej na polskiej ziemi, 
- dziękujemy Ci, Matko Boga!
Za to, że mocą swoja ratujesz wiarę Polonii świata, 
- dziękujemy Ci, Matko Boga!

III. Modlitwa czci i miłości 

Wielka Boga - Człowieka Matko, za Twe łaskawe panowanie nad nami
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Dziewico Wspomożycielko, dana na pomoc ku obronie Narodu naszego,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Strażniczko sumienia chrześcijańskiego, która nieustannie pomagasz nam do odnowy życia,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby 

Matko i Królowo nasza! We wszelkich niebezpieczeństwach, grożących naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
W nieustannej trosce o zachowanie katolickiego dziedzictwa polskiego,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
W zmaganiach o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
W niebezpieczeństwach ulegania nałogom,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 

V. Zakończenie 

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa 

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty Obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ SZÓSTY


I. Wprowadzenie 

W roku 1683 wojska tureckie niszcząc, paląc i mordując dotarły pod Wiedeń. Zagrożona została cała chrześcijańska Europa. Wówczas papież bł. Innocenty XI wysyła swego posła do Jana III Sobieskiego z prośbą: "Synu, ratuj chrześcijaństwo i kulturę Zachodu". Jednocześnie przybywają posłowie niemieccy z błaganiem o ratunek. Polski król nie waha się. Wezwanie Ojca chrześcijaństwa do obrony Kościoła Chrystusowego jest dla niego święte. Zapisane zostały słowa, którymi Jan III Sobieski przemawiał do swoich wojsk: "Bóg dał mi moc, iżbym widział, jak rycerze Chrystusowi rozproszą ordy pogańskie, a wy nie trwóżcie się w sercach waszych... Zali nie zwa nas już w świecie przedmurzem chrześcijaństwa? Zali nie przysięgaliśmy, że do ostatniej kropli krwi bronić będziemy wiary naszej świętej?..." 
Sobieski szybkim marszem prowadzi wojsko pod Wiedeń. Po drodze wstępuje do Częstochowy, gdzie cały dzień się modli. Służy do Mszy św. i przystępuje do Komunii św. pokornie prosząc Najśw. Dziewicę o zwycięstwo. To samo czyni w Piekarach Śląskich. Na kilka godzin przed rozpoczęciem walki król rzuca wojsku hasło: "W Imię Panny Maryi, Panie, Boże, dopomóż!". 
O drugiej po południu ruszyła husaria do ataku śpiewając Bogurodzicę. Kroniki podają: "Nim noc zapadła, Maryja kierując miecze sług swych, starła pyszne rogi Turczynowi, a padło ich wówczas 25 tysięcy, gdy polskich rycerzy tylko tysiąc". Król Jan III wysyła do Ojca sw. Wiadomość: "Przyszedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył". W podziękowaniu za zwycięstwo Sobieski złożył bezcenne wota na Jasnej Górze. 
Także i w obecnych czasach Naród Polski ma ambicję wspierania Kościoła Chrystusowego. Gdy nadeszła 1000 - letnia rocznica Chrztu, tak zwane Milenium, Episkopat wezwał Naród do oddania się w Macierzyńska niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Jak za czasów Jana Sobieskiego, tak i teraz Matka Boga pragnie nas mieć ku pomocy swemu Synowi żyjącemu w Kościele świętym. 

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, że od wieków jesteś nasza niezawodna pomocą,
- dziękujemy Ci, Matko Częstochowska! 
Za to, że umacniasz nas w walce ze złem,
- dziękujemy Ci, Matko Częstochowska! 
Za to, że na wszystkich kontynentach świata pomagasz dzieciom Narodu Polskiego zachować wierność Kościołowi,
- dziękujemy Ci, Matko Częstochowska! 
Za to, że jak dawniej tak i dziś wspierasz nas, abyśmy byli przedmurzem chrześcijaństwa,
- dziękujemy Ci, matko Częstochowska! 

III. Modlitwa czci i miłości 

Pomocnico Chrystusa w dziele zbawienia, 
- miłujemy Cię wysławiamy Ciebie.
Najlepsza Matko wszystkich ludzi,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko Kościoła wspierająca Ojca świętego, 
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 

IV. Modlitwa prośby 

Matko Chrystusa, która powołujesz nas do współdziałania ze sobą w dziele odkupienia,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Matko rodziny ludzkiej, która uczysz nas pomagać sobie wzajemnie, 
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Matko Miłosierdzia, która pragniesz, abyśmy przebaczali wyrządzone nam krzywdy,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 

V. Zakończenie 

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę. 

Modlitwa 

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ SIÓDMY 

I. Wprowadzenie

W roku 1717 obraz Jasnogórskiej Królowej Polski został z polecenia papieża Klemensa XI uwieńczony złotymi koronami. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września, wybrano na dzień koronacji. W uroczystościach brali udział liczni duchowni, wojewodowie, szlachta i prosty lud. Wszystkich około 150 tysięcy. 
Jedna z wielu łask zanotowanych tego dnia było uzdrowienie studenta z Wielunia. Walenty Habenda musiał przerwać naukę z powodu poważnej choroby strun głosowych. Od 4 lat nie przemówił słowa. Podczas modlitwy o uzdrowienie zawołał nagle: "Najświętsza Panno!" Od tej chwili mówił już zupełnie normalnie. 
Akt koronacji Królowej Polski miał duże znaczenie dla zachowania jedności Narodu, rozdartego w kilkadziesiąt lat później przez trzech zaborców. Polacy przedzierali się przez kordony graniczne, aby siłę i moc wytrwania czerpać przed obliczem Maryi - Królowej tego państwa, które według planów i zamiarów ludzkich już nigdy nie miało istnieć. 
Wiedzieli zaborcy o sile spływającej na Naród z Jasnej Góry. W okresie powstania styczniowego władze carskie uznały Matkę Boska Częstochowska za główna Rewolucjonistkę. Żołnierze carscy - jak mówią kroniki - działając z rozkazu, "wojowali z pieśniami, rozstrzeliwali modlitwy", konfiskowali obrazki i medaliki Maryi Jasnogórskiej. Wszelkie jednak prześladowania, z więzieniem i zsyłka włącznie, wzmagały tylko cześć i miłość do Królowej Polski, rozbudzając jednocześnie świadomość narodową. 
Podobnie działo się w zaborze pruskim. Żadne zaplanowane wynarodowienie nie odnosiło skutku, bo każdy Polak był gorącym czcicielem Najświętszej Panny. Oba te elementy, religijny i narodowy, zespolone w nabożeństwie do Maryi, Królowej Polski, dały podstawę przyszłej jedności i wolnej Ojczyzny. 

II. Modlitwa dziękczynienia 

Za Twoje macierzyńskie władanie nad nami,
- dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za Twoja opiekę i pomoc w trudnych latach niewoli i zaborów,
- dziękujemy Ci, Królowo Polski! 
Za to, że zawsze jesteś Ta, która jednoczy Polaków, pomimo wszelkich podziałów, odległości i granic,
- dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że zawsze jesteś z nami, w okresach powodzenia i niedoli,
- dziękujemy Ci, Królowo Polski!

III. Modlitwa czci i miłości 

Królowo prześladowana przez zaborców na naszej ziemi,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko bolesna stojąca wytrwale pod naszym polskim krzyżem,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych udręczonych niewola,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Najlepsza Wspomożycielko, która byłaś szczególnie bliska Narodowi, gdy był opuszczony przez mocarstwa tego świata,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Gdy popadamy w nieszczęścia na skutek naszych grzechów, spraw, abyśmy nigdy nie utracili wewnętrznej więzi z Tobą, Jasnogórska Królowo Polski!
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Gdy wady nasze i słabości zagradzają nam drogę do wewnętrznej wolności w Bogu,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Gdy atakuje nas pokusa materializmu, zła i nienawiści, 
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Królowo wszystkich Polaków rozrzuconych po całym świecie,
- bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 

V. Zakończenie 

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa 

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski. 

DZIEŃ ÓSMY


I. Wprowadzenie 

Po I wojnie światowej w wyzwolonej Polsce cześć dla Królowej Jasnogórskiej jeszcze bardziej wzrasta i staje się powszechna. Do Niej dążą liczne pielgrzymki ze wszystkich zakątków kraju. 
Przybywają kobiety, aby dziękować za dar wolności, przynoszą Matce Bożej berło i jabłko - insygnia władzy królewskiej. W roku 1936 20 tysięcy studentów składa Jasnogórskiej Pani akademickie ślubowanie wiernej służby Bogu i Ojczyźnie. W dwa lata później 100 tysięcy młodzieży ze wszystkich diecezji staje w barwnych strojach ludowych przed tronem Królowej Narodu. Przybywają też niezliczone organizacje, cechy rzemieślnicze, ugrupowania społeczne. Wota wiszące na ścianach kaplicy opowiadają historię tych spontanicznych pielgrzymek. 
Po II wojnie światowej Kościół w Polsce znowu szuka pomocy u Matki Najświętszej na Jasnej Górze. Dnia 8 września 1946r. Kardynał Prymas August Hlond na Jasnej Górze wspólnie ze wszystkimi biskupami polskimi, w obecności miliona wiernych powierza cały kraj Niepokalanemu Sercu Matki Boga i Królowej Polski. 
W roku 1956 w 300 - lecie ślubów Jana Kazimierza półtoramilionowa rzesza przedstawicieli Narodu składa jasnogórskie śluby wierności swojej Królowej i Jej Boskiemu Synowi. 
W roku 1966 przeżywaliśmy głośne na całym świecie i obchodzone na różnych kontynentach Milenium - Tysiąclecie wiary Narodu. Trzeci maja w Częstochowie, w święto Jasnogórskiej Królowej, Polska oddaje się w macierzyńska niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Papież Paweł VI stwierdza: "Jest to akt najwyższej pobożności. Nie mogliście nic lepszego uczynić". 
Jasna Góra w czasach obecnych jest duchowa stolica Narodu. Tu kilka razy do roku gromadzi się cały Episkopat. Tu corocznie przybywają pielgrzymki różnych zawodów ze wszystkich krańców naszej Ojczyzny: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, studenci, maturzyści sa też i grupy stanowe: kobiety, dziewczęta, mężczyźni o młodzież męska. 
Co roku na 15 sierpnia garną się do Częstochowy piesze rzesze pielgrzymów. Droga ich niekiedy sięga 300 km. W roku 1976 w pieszej pielgrzymce warszawskiej przybyło na Jasna Górę 18 tysięcy pątników. Większość z nich stanowiła młodzież, w tym także akademicka. Na Jasna Górę przyjeżdżają też gromadki naszej Polonii zagranicznej, najczęściej z USA, a także pielgrzymki obcokrajowców, zwłaszcza Słowaków, Francuzów, Włochów, Węgrów i Niemców. 
W dni świąteczne można zaobserwować niekończące się kolejki ludzi czekających na spowiedź przy kilkudziesięciu konfesjonałach. W ciągu roku OO. Paulini rozdają około miliona Komunii św. 
Fakty te świadczą, że Sanktuarium Jasnogórskie jest ośrodkiem przemiany życia, nieustannie bijącym źródłem łask. Jak w wiekach poprzednich naszej historii, tak i obecnie im bardziej zwracamy się do swojej Matki i Królowej, tym większe otrzymujemy dobrodziejstwa. 

II. Modlitwa dziękczynienia 

Za to, że stale pociągasz nas ku sobie i kierujesz naszym życiem,
- dziękujemy Ci, Królowo Polski! 
Za to, że w Twym Jasnogórskim Sanktuarium jednoczysz nas z Synem Swoim,
- dziękujemy Ci, Królowo Polski! 
Za to, że od wieków jesteś wzorem polskich kobiet i uczysz je macierzyńskiej mądrości, godności i dobroci,
- dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że dla młodych pokoleń jesteś niezawodnym Drogowskazem ku Chrystusowi,
- dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że bramy Twego Jasnogórskiego Sanktuarium otwarte sa dla wszystkich, 
- dziękujemy Ci, Królowo Polski!

III. Modlitwa przeproszenia 

Za grzechy niewiary i obojętności dla Twego Syna, 
- przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska. 
Za tych, którzy odstąpili od wiary w Syna Twego i podejmują najstraszliwsza walkę, walkę z Bogiem i Kościołem Chrystusowym,
- przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska. 
Za tych, którzy odrzucają Cię, matko, odmawiają Ci czci i miłości, a nawet bluźnią przeciwko Tobie,
- przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska. 
Za niedotrzymywanie Ślubów składanych Tobie przez Naród polski w ciągu dziejów i w czasach obecnych,
- przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
Za to, że postępowanie nasze tak często nie jest zgodne z wiara świętą i godnością dziecka Polskiego Narodu, za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczna i rozwiązłość,
- przepraszamy Cię, Matko Jasnogórska. 
Za każdy dzień przeżyty z dala od miłości i łaski Twojego Syna, za każde zaniedbanie w stosunku do najbliższych braci naszych,
- przepraszamy Cię, Matko Jasnogórska.

IV. Modlitwa czci i miłości 

Matko nieustannie czekająca na każde z Twych dzieci,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Matko, wspierająca nas w trudnej ziemskiej wędrówce do Ojca Niebieskiego,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Wychowawczyni Syna Bożego, która macierzyńską troską otaczasz naszą młodzież i dzieci,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 

V. Zakończenie 

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), 
Pod Twoja Obronę. 

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ DZIEWIATY

I. Wprowadzenie 

W roku 1957 Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zabiera do Rzymu wierna kopię Jasnogórskiego Obrazu, przeznaczona na wędrówkę po całym kraju. Papież Pius XII uroczyście poświęca ja i błogosławi plan peregrynacji. 
26 sierpnia Pani Jasnogórska w swoim nowym, pięknym wizerunku, wychodzi z Jasnej Góry, aby nawiedzić każda świątynię, aby spojrzeć w ręce każdego Polaka. W każdej parafii obraz przebywa 24 godziny. W tym czasie nieustannie odprawiają się Msze św., trwają adoracje i modlitwy. Ludzie wypraszają u Matki i Królowej niezliczone łaski. 
Oto jedna z nich według relacji pewnej kobiety: "Dwóch moich braci przestało praktykować. Od kilku lat nie spowiadali się... Błagałam Matkę Boża, by ratowała wiarę moich braci. Chciałam ich przygotować do uroczystości Nawiedzenia, ale bałam się, aby moje namowy nie miały odwrotnego skutku. Tak już nieraz, niestety, bywało. Ufałam, że tym razem Matka Boża przyjdzie mi z pomocą. Razem z kolegami w pracy postanowiliśmy kupić kwiaty dla naszej Matki. Nie było ich na miejscu. Poszłam więc do najstarszego brata i mówię: ponieważ jeździsz do pracy do miasta, musisz mi kupić kwiaty. Zaraz się zainteresował, z jakiej okazji. Odpowiedziałam mu, jak tylko umiałam, o wędrówce Królowej Polski. Zaczął wypytywać o szczegóły. Czułam, że Ona sama mi pomaga. Za kilka dni uklękłam w kościele, aby przyjąć Komunię sw. Podnoszę oczy i widzę naprzeciw obu moich braci, również oczekujących na Pana Jezusa. Wierzę, że to Najsw. Panna doprowadziła ich do spowiedzi". 
W roku 1966 Obraz odstawiono na Jasna Górę z nakazem niewywożenia go stamtąd. Nawiedzenie jednak trwa nadal. Płonąca świeca i pusta rama symbolicznie przedstawiają duchowa obecność Królowej Narodu. Łaski nawróceń nie sa mniejsze. 80 - 90 procent ludzi, czasem wszyscy mieszkańcy danej miejscowości przystępują do sakramentów świętych. Tak trwa do 18 czerwca 1972 roku. Od tego czasu bez przeszkód Jasnogórska Matka znowu w swoim budzącym zachwyt wizerunku jedna swe dzieci ze swoim Synem. Wędruje ciągle, niestrudzenie po polskich wioskach i miastach. 
Tymczasem powstają inne kopie Jasnogórskiego Obrazu. Za ich pośrednictwem Królowa Polski pomaga swoim dzieciom w Australii, w Afryce, a także w Ameryce, gdzie wiele polskich parafii, drużyn harcerskich i różnych organizacji polonijnych czci obraz Częstochowskiej Pani. Na szczególna uwagę zasługuje kult Jasnogórskiej Maryi w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown. 

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoja wędrówkę w Jasnogórskim Obrazie Nawiedzenia 
- dziękujemy Ci, Najlepsza Matko! 
Za wszystkie łaski nawróceń
- dziękujemy Ci, Najlepsza Matko! 
Za pojednane Małżeństwa 
- dziękujemy Ci, Najlepsza Matko! 
Za radość i zgodę w rodzinach
- dziękujemy Ci, Najlepsza Matko! 
Za liczne uzdrowienia z chorób i nałogów 
- dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za miłość i pokój między ludźmi 
- dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

III. Modlitwa prośby 

Królowo i Matko nasza, prosimy Cię:
Ojcom, aby byli wierni podjętym obowiązkom,
- daj łaskę wiary i moc miłości! 
Matkom, aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa, 
- daj łaskę wiary i moc miłości! 
Dzieciom, aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca,
- daj łaskę wiary i moc miłości! 
Młodzieży w twórczym wysiłku budowania lepszej przyszłości 
- daj łaskę wiary i moc miłości!
Samotnym, chorym i opuszczonym 
- daj łaskę wiary i moc miłości! 
Zrozpaczonym, aby nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności, ucieczki od życia, smutku,
- daj łaskę wiary i moc miłości! 

IV. Modlitwa czci i miłości 

Matko Boga i nasza Królowo, nawiedzająca nasze polskie domy, świątynie i parafie, 
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Matko, podążająca za swoimi dziećmi do najdalszych zakątków świata, gdzie tylko biją polskie serca,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 
Matko, która jesteś z nami i przez Twój święty Obraz Jasnogórski wspierasz nas w każdej chwili życia w naszych smutkach, doświadczeniach i radościach,
- miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. 

V. Zakończenie 

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), 
Pod Twoja Obronę. 
Modlitwa 

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu Polskiego, a Jej święty obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.